Chat with us, powered by LiveChat
PRAWNA
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Klienci biznesowi
telephone
Pomoc w ustawieniu
+48 22 1530637
 

Polityka anulowania rezerwacji i formularz anulowania rezerwacji

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższym przepisem, zgodnie z którym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej samodzielnej działalności zawodowej:

A. Polityka anulowania rezerwacji

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn.

W przypadku umów o dostawę towarów termin na odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, przejęliście lub weszliście w posiadanie ostatniego towaru.

W przypadku umów o dostarczenie danych niezawartych na fizycznym nośniku danych, które są wytwarzane i udostępniane w formie cyfrowej (treści cyfrowe), okres odwołania wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Wiresoft Ltd & Co KG, Opernplatz 14, 60313 Frankfurt nad Menem, Niemcy, Tel.: +49 (0)69 - 173261340, E-Mail:[email protected]) w drodze wyraźnego oświadczenia (np. listem, e-mailem lub faksem przesłanym pocztą) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odwołania, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje cofnięcia

Jeśli odwołają Państwo niniejszą Umowę, zwrócimy Państwu wszystkie płatności otrzymane od Państwa, w tym opłaty za dostawę (inne niż wszelkie dodatkowe opłaty wynikające z wyboru przez Państwa innej metody dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i nie później niż czternaście dni od daty otrzymania przez nas zawiadomienia o odwołaniu niniejszej Umowy. W celu dokonania tego zwrotu użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyłeś do przeprowadzenia pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu.

W przypadku umów o dostawę towarów możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania przez nas towarów z powrotem lub do czasu przedstawienia przez Państwa dowodu zwrotu towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Klient musi zwrócić lub przekazać nam towar bezzwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od daty powiadomienia nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten uznaje się za dotrzymany, jeżeli wysyłają Państwo towary przed upływem terminu czternastu dni.

Osoba ta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Za utratę wartości towaru odpowiadają Państwo tylko wtedy, gdy utrata ta wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jego stanu, właściwości i funkcjonalności.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów o dostawę nagrań audio lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została zdjęta po dostawie.

Prawo do odwołania wygasa przedwcześnie w przypadku umów o dostarczenie treści cyfrowych, jeśli rozpoczęliśmy wykonywanie umowy po tym, jak wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem okresu odwołania, a Państwo potwierdzili nam, że są świadomi, iż utracą Państwo prawo do odwołania, wyrażając zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy.

Ogólne informacje dotyczące zwrotu towarów

1) Prosimy o unikanie uszkodzeń i zanieczyszczeń towaru. Prosimy o zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu z wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego opakowania ochronnego. Jeśli nie posiadasz już oryginalnego opakowania, użyj odpowiedniego opakowania, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami transportowymi.
2) Proszę nie zwracać nam towaru do odbioru frachtu.
3) Należy pamiętać, że powyższe numery 1-2 nie są warunkiem koniecznym do skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

B. Formularz odwołania

Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem.

Do

Wiresoft Ltd & Co KG

Opernplatz 14

60313 Frankfurt am Main

Niemcy

E-Mail:[email protected]Ja/my (*) niniejszym odwołuję zawartą przeze mnie/nas (*) umowę na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówione na (*) ____________ / otrzymane na (*) __________________


________________________________________________________

Nazwa konsumenta(-ów)


________________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)

________________________________________________________

Podpis
konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji na papierze)


_________________________

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Kategorie