Chat with us, powered by LiveChat
PRAWNA
Klienci biznesowi
telephone
Pomoc w ustawieniu
+48 22 1530637
 
Trustmask

Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem.

Do
 
 

 

Ja/my (*) niniejszym odwołuję zawartą przeze mnie/nas (*) umowę na zakup następujących towarów (*) /świadczenie następującej usługi (*)

 _______________________________________________
 _______________________________________________
 

Zamówione dnia _______________________ (*)/otrzymane dnia _______________________(*)

Nazwa konsumenta(-ów) __________________________________________________________
 

Adres konsumenta(-ów)
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 

 __________________________________________________________________________

Data Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

 __________________________________________________________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.