Chat with us, powered by LiveChat
PRAWNA
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Klienci biznesowi
telephone
Pomoc w ustawieniu
+48 22 1530637
 

Ogólne zasady i warunki z informacjami dla klientów

Spis treści

 1. Zakres stosowania
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo do odstąpienia od umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Przyznawanie praw do korzystania z treści cyfrowych
 7. Przyznawanie praw do korzystania z kluczy licencyjnych
 8. Zachowanie tytułu
 9. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)
 10. Realizacja voucherów promocyjnych
 11. Prawo właściwe
 12. Miejsce jurysdykcji
 13. Kodeks postępowania
 14. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

1) Zakres stosowania

1.1 Niniejsze Warunki Ogólne (zwane dalej "OWH") firmy Wiresoft Ltd. & CO. KG (zwany dalej "Sprzedającym") stosuje się do wszystkich umów o dostawę towarów, które konsument lub przedsiębiorca (zwany dalej "Klientem") zawiera ze Sprzedającym w odniesieniu do towarów wystawionych przez Sprzedającego w jego sklepie internetowym. Niniejszym odrzuca się uwzględnienie własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 W przypadku umów o dostarczenie treści cyfrowych niniejsze OWH obowiązują odpowiednio, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

1.3 W przypadku umów o dostarczenie kluczy licencyjnych niniejsze OWiZ stosuje się odpowiednio, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Sprzedający przekaże klucz licencyjny do korzystania z opisanego przez siebie oprogramowania lub treści oraz udzieli uzgodnionych w umowie praw do korzystania z danego oprogramowania lub treści. Klient nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej do oprogramowania lub jego zawartości. Odpowiedni opis produktu w sklepie internetowym sprzedawcy jest decydujący dla jakości oprogramowania lub treści.

1.4 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWiZ jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mają charakteru komercyjnego ani nie są związane z jej samodzielną działalnością zawodową. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWH jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając transakcję prawną działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.

1.5 Treści cyfrowe w rozumieniu niniejszych OWiZ to wszelkie dane nie zawarte na fizycznym nośniku danych, które zostały wytworzone w formie cyfrowej i udostępnione przez Sprzedawcę poprzez przyznanie określonych praw użytkowania, które są bardziej szczegółowo uregulowane w niniejszych OWiZ.

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedającego nie stanowią wiążących ofert Sprzedającego, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez Klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pomocą formularza zamówienia online zintegrowanego ze sklepem internetowym Sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranego towaru w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces zamawiania, klient składa prawnie wiążącą ofertę kontraktową w odniesieniu do towaru znajdującego się w koszyku, klikając przycisk zamykający proces zamawiania. Ponadto Klient może złożyć Sprzedającemu ofertę również za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej, poczty lub formularza kontaktowego online.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

Jeżeli istnieje kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, gdy jedna z nich pojawia się po raz pierwszy. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się piątego dnia po jej wysłaniu. Jeżeli Sprzedający nie przyjmie oferty Klienta w powyższym terminie, będzie to traktowane jako odrzucenie oferty z takim skutkiem, że Klient nie będzie już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4 W przypadku wyboru metody płatności oferowanej przez PayPal, płatność będzie realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanego dalej "PayPal"), zgodnie z warunkami korzystania z serwisu PayPal, dostępnymi pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli Klient nie posiada konta PayPal - zgodnie z warunkami płatności bez konta PayPal, dostępnymi pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jeśli klient płaci za pomocą oferowanej przez PayPal metody płatności, którą można wybrać w procesie zamówienia online, sprzedawca deklaruje przyjęcie oferty klienta w momencie kliknięcia przez niego na przycisk kończący proces zamówienia.

2.5 W przypadku wybrania metody płatności "Amazon Payments", przetwarzanie płatności odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (zwanego dalej "Amazon"), zgodnie z Umową Użytkownika Amazon Payments Europe, która jest dostępna pod adresem https://payments.amazon.de/help/201751590. W przypadku wybrania metody płatności "Amazon Payments" jako metody płatności w ramach procesu składania zamówienia online, klient składa również zamówienie płatności do firmy Amazon, klikając przycisk zakończenia procesu składania zamówienia. W tym przypadku sprzedający niniejszym deklaruje przyjęcie oferty klienta w momencie inicjowania transakcji płatniczej przez klienta poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces zamówienia.

2.6 Przy składaniu oferty za pośrednictwem formularza zamówienia online Sprzedającego, tekst umowy zostaje zapisany przez Sprzedającego po zawarciu umowy i wysłany do Klienta w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu przez Klienta zamówienia. Sprzedający nie będzie udostępniał tekstu umowy w zakresie wykraczającym poza ten zakres. Jeżeli przed wysłaniem zamówienia Klient założył konto użytkownika w sklepie internetowym Sprzedawcy, dane dotyczące zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej Sprzedawcy i będą dostępne dla niego bezpłatnie za pośrednictwem chronionego hasłem konta użytkownika poprzez wprowadzenie odpowiednich danych do logowania.

2.7 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia online Sprzedawcy, Klient może zidentyfikować ewentualne błędy w danych wejściowych poprzez uważne przeczytanie informacji wyświetlanych na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym umożliwiającym lepsze rozpoznawanie błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, która służy do powiększania obrazu na ekranie. W ramach elektronicznego procesu zamawiania klient może korygować swoje wpisy za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do momentu kliknięcia na przycisk kończący proces zamawiania.

2.8 Do zawarcia umowy dostępne są języki niemiecki i angielski.

2.9 Przetwarzanie zamówień i kontakt są zazwyczaj realizowane za pomocą poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że podany przez niego do realizacji zamówienia adres e-mail jest prawidłowy, tak aby e-maile wysyłane przez sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, podczas korzystania z filtrów SPAM, klient musi zapewnić, że wszystkie e-maile wysyłane przez sprzedawcę lub przez osoby trzecie zlecone przez sprzedawcę do realizacji zamówienia mogą zostać dostarczone.

3) Prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Konsumentom przysługuje zasadniczo prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Bardziej szczegółowe informacje na temat prawa do odwołania można znaleźć w instrukcji odwołania Sprzedającego.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 O ile w opisie produktu Sprzedającego nie podano inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi, zawierającymi ustawowy podatek VAT. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki, które mogą zostać poniesione, należy podać oddzielnie w odpowiednim opisie produktu.

4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej, w indywidualnych przypadkach mogą zostać poniesione dodatkowe koszty, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności i które zostaną poniesione przez Klienta. Obejmują one na przykład koszty transferu środków pieniężnych za pośrednictwem instytucji kredytowych (np. opłaty za transfer, opłaty za kurs walutowy) lub cła lub podatki przywozowe (np. cła). Takie koszty mogą być również poniesione w związku z przekazem pieniężnym, jeżeli dostawa nie odbywa się do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3 Opcja/e płatności jest/ są przekazywane klientowi w sklepie internetowym Sprzedającego.

4.4 W przypadku uzgodnienia wpłaty zaliczki przelewem bankowym, płatność jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

4.5 W przypadku wyboru metody płatności "IMMEDIATELY" płatność jest realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy (zwanego dalej "IMMEDIATELY"). Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem "IMMEDIATELY", klient musi posiadać konto bankowe online, które zostało aktywowane do udziału w "IMMEDIATELY", musi się odpowiednio zalegalizować podczas procesu płatności i potwierdzić zlecenie płatnicze "IMMEDIATELY". Transakcja płatnicza zostanie zrealizowana natychmiast po jej dokonaniu przez "IMMEDIATELY", a rachunek bankowy klienta zostanie obciążony. Dalsze informacje na temat metody płatności "IMMEDIATE" klient może uzyskać w Internecie na stronie  .

4.6 W przypadku wyboru metody płatności oferowanej za pośrednictwem usługi płatniczej "Unzer", transakcja płatnicza zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Unzer Luxembourg S.A. société anonyme, 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, Luxembourg (zwanego dalej "Unzer"). Indywidualne metody płatności oferowane przez Unzer są przekazywane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy. Unzer może korzystać z innych usług płatniczych w celu realizacji płatności, do których mogą mieć zastosowanie specjalne warunki płatności, o których klient zostanie poinformowany osobno w razie potrzeby. Dalsze informacje na temat "Unzera" dostępne są w Internecie pod adresem  .

4.7 W przypadku wyboru sposobu płatności Faktura Zakup, cena zakupu jest płatna po dostarczeniu i zafakturowaniu towaru. W tym przypadku cena zakupu jest płatna w ciągu 10 (dziesięciu) dni od otrzymania faktury bez potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zaoferowania sposobu płatności Faktura Zakup tylko do określonej wielkości zamówienia i do odrzucenia tego sposobu płatności, jeśli określona wielkość zamówienia zostanie przekroczona. W tym przypadku sprzedający poinformuje klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w informacjach o płatności w sklepie internetowym. Ponadto sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej przy wyborze metody płatności "zakup na rachunek" oraz do odrzucenia tej metody płatności, jeżeli kontrola kredytowa będzie negatywna.

4.8 W przypadku wyboru metody płatności "Polecenie zapłaty PayPal", PayPal pobierze kwotę faktury z rachunku bankowego klienta po wystawieniu upoważnienia do dokonania polecenia zapłaty SEPA, ale nie wcześniej niż po upływie terminu do podania informacji wstępnej w imieniu sprzedającego. Wstępne powiadomienie to każda informacja (np. faktura, polityka, umowa) dla klienta informująca o obciążeniu rachunku przez SEPA Direct Debit. Jeżeli polecenie zapłaty nie jest honorowane z powodu braku wystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeżeli klient sprzeciwi się obciążeniu, mimo że nie jest do tego uprawniony, klient ponosi opłaty wynikające z obciążenia zwrotnego przez odpowiedni bank, jeżeli jest za to odpowiedzialny.

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Dostawa towarów odbywa się poprzez wysyłkę na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Dla realizacji transakcji decydujący jest adres dostawy wskazany w realizacji zamówienia Sprzedającego.

5.2 Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient ponosi uzasadnione koszty poniesione w związku z tym przez Sprzedawcę. Nie dotyczy to kosztów przesyłki zwrotnej, jeżeli klient skutecznie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, do kosztów przesyłki zwrotnej zastosowanie ma postanowienie zawarte w dyspozycji odstąpienia od umowy złożonej przez sprzedawcę.

5.3 Odbiór przez klienta nie jest możliwy ze względów logistycznych.

5.4 Treści cyfrowe są dostarczane klientowi wyłącznie w formie elektronicznej w następujący sposób:

5.5 klucze licencyjne są dostarczane klientowi w następujący sposób:

6) Przyznawanie praw do korzystania z treści cyfrowych

6.1 O ile w opisie w sklepie internetowym Sprzedawcy nie zaznaczono inaczej, Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznego, nieograniczonego w czasie i miejscu, prawa do korzystania z udostępnionych treści w celach prywatnych i biznesowych.

6.2 Zabronione jest przekazywanie treści osobom trzecim oraz wykonywanie kopii na rzecz osób trzecich poza zakresem niniejszych OWH, chyba że Sprzedający wyraził zgodę na przeniesienie licencji umownej na osobę trzecią.

6.3 Przyznanie praw staje się skuteczne dopiero po całkowitym uiszczeniu przez klienta ceny należnej z tytułu umowy. Sprzedający może również tymczasowo zezwolić na korzystanie z treści umowy jeszcze przed upływem tego czasu. Takie tymczasowe zezwolenie nie stanowi przeniesienia praw.

7) Udzielanie praw do korzystania z kluczy licencyjnych

7.1 Udostępniony klucz licencyjny uprawnia klienta do korzystania z oprogramowania lub treści, które wynikają z danego opisu produktu, w opisanym tam zakresie.

7.2 Przyznanie praw staje się skuteczne dopiero po uiszczeniu przez klienta należnego wynagrodzenia w pełnej wysokości.

8) Zachowanie tytułu własności

Jeżeli sprzedający wpłaci zaliczkę, to zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu całkowitej zapłaty należnej ceny kupna.

9) Odpowiedzialność za wady (gwarancja)

9.1 W przypadku, gdy zakupiony przedmiot jest wadliwy, zastosowanie mają postanowienia dotyczące ustawowej odpowiedzialności za wady.

9.2 W odróżnieniu od tego, w przypadku towarów używanych obowiązują następujące zasady Roszczenia gwarancyjne są wykluczone, jeżeli wada występuje dopiero po roku od dostawy towaru. Wady, które wystąpią w ciągu jednego roku od dostawy towaru, mogą być reklamowane w ustawowym terminie przedawnienia. Jednakże skrócenie okresu zobowiązania do jednego roku nie ma zastosowania

9.3 Klient jest proszony o zgłoszenie dostawcy reklamacji na dostarczony towar z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi oraz o poinformowanie o tym Sprzedawcy. Jeżeli klient nie zastosuje się do tego, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

10) Realizacja bonów promocyjnych

10.1 Bony, które są wydawane nieodpłatnie przez Sprzedawcę w ramach promocji o określonym terminie ważności i których Klient nie może nabyć (zwane dalej "Bonami Promocyjnymi"), mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy i tylko w określonym czasie.

10.2 Poszczególne produkty mogą zostać wyłączone z promocji kuponu, jeżeli odpowiednie ograniczenie wynika z treści kuponu promocyjnego.

10.3 Bony promocyjne mogą być realizowane tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsze kompensowanie nie jest możliwe.

10.4 W każdym zamówieniu można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny.

10.5 Wartość towaru musi być co najmniej taka sama jak wartość bonu promocyjnego. Pozostała kwota kredytu nie zostanie zwrócona przez sprzedawcę.

10.6 Jeśli wartość bonu promocyjnego nie jest wystarczająca do pokrycia zamówienia, można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez sprzedającego, aby wyrównać różnicę.

10.7 Saldo kredytowe bonu promocyjnego nie jest wypłacane w gotówce ani nie jest oprocentowane.

10.8 Bon promocyjny nie podlega zwrotowi, jeśli klient zwróci zapłacony towar w całości lub w części wraz z bonem promocyjnym w ramach przysługującego mu ustawowo prawa do odstąpienia od umowy.

10.9 Voucher promocyjny jest zbywalny. Sprzedający może dokonać płatności ze skutkiem uwalniającym na rzecz odpowiedniego właściciela, który zrealizuje bon promocyjny w sklepie internetowym sprzedającego. Nie dotyczy to sytuacji, w której sprzedawca posiada wiedzę lub rażąco niedbałą wiedzę o braku zezwolenia, niezdolności prawnej lub braku upoważnienia do reprezentowania danego właściciela.

11) Prawo właściwe

Wszystkie stosunki prawne między stronami podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko wtedy, gdy nie zostanie cofnięta ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

12) Miejsce jurysdykcji

Jeśli klient działa jako kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy. Jeżeli siedziba klienta znajduje się poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy, jeżeli umowa lub roszczenia wynikające z umowy mogą być przypisane do działalności zawodowej lub handlowej klienta. W powyższych przypadkach Sprzedającemu przysługuje jednak w każdym przypadku prawo do odwołania się do sądu w miejscu siedziby Klienta.

13) Kodeks postępowania

14) Alternatywne metody rozwiązywania sporów

14.1 Komisja Europejska zapewnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów kupna online lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument.

14.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed sądem arbitrażowym dla konsumentów.

Kategorie